Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

Global uppvärmning [ÅK 9]

Zylleoxos
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-10-18
Inlägg: 4

Global uppvärmning [ÅK 9]

Tips hur jag kan utveckla min uppsats för att nå högsta möjliga betyg i årskurs 9?

Global uppvärmning                       


Namn: Tobias
Klass: 9G
   2017-01-15


Innehållsförteckning
    Skriver sidor senare


Inledning

Jag har valt att skriva om den globala uppvärmningen eftersom att jag tycker att det är intressant att veta varför det blir högre medeltemperatur och hur man kan stoppa att det blir varmare i världen då det kommer att påverka framtidens generation.

Först tänker jag ta upp fenomenet global uppvärmning. Jag kommer också att gå in på konsekvenserna med global uppvärmning, hur det påverkar framtidens generationer. För att göra det mer tydligt för läsaren kommer jag använda mig utav bilder, grafer osv. Sedan ska jag diskutera om hur det påverkar olika delar av världen. Det är olika effekter för olika delar utav världen. Jag ska då jämföra olika länder och världsdelars effekt. Jag kommer dessutom utveckla projektet genom att gå in på El Nino till exempel.


Undersökning/Resultat

Fenomenet Global uppvärmningDen globala uppvärmningen är ett växande problem runt om i världen. Med global uppvärmning så menar man att temperaturen stiger med stor sannolikhet på grund utav människans utsläpp av växthusgaser. Det har väckt stor uppmärksamhet om den globala uppvärmningen sedan slutet av 1900-talet. Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,7 grader celsius.

Växthusgaser

I jordens atmosfär finns det växthusgaser. Koldioxid, metan, vattenånga, kväveoxid, freoner och ozon är ett par exempel på växthusgaser som finns i atmosfären. Koldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen och på naturlig väg från nedbrytning av organiskt material och utsläpp från vulkaner. Växthusgaser har en förmåga att reflektera alltså att skicka tillbaka solens infraröda värmestrålning tillbaka till jorden, problematiken med det är att medeltemperaturen stiger och det kan resultera till svält och glaciär-smältningar som i sin tur kan resultera till flera problem. Genom växthuseffektens process bidrar växthusgaserna till att värma upp vår jord. Utan hjälp utav växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader vilket också är väldigt mycket för kallt. Den är livsviktigt för allt levande organism på våran planet.

Människans extra utsläpp av växthusgaser (framförallt koldioxid) det senaste seklet har emellertid ökat andelen växthusgaser i atmosfären så att växthuseffekten idag är förstärkt. Det betyder att allt mer infrarött solljus reflekteras idag tillbaka till jorden vilket gör att medeltemperaturen. Under det senaste seklet har temperaturen stigit med 0.6 grader. Om vi fortsätter att till exempel köra bil som är beroende utav fossila bränslen som bildar koldioxid, så kan jordens medeltemperatur till nästa sekel höjas till 1.4-5.8 grader celcius. Vi har dessutom skövlat väldigt mycket skog som gör att koldioxidupptagningen bara blir sämre.

I förindustriell tid släpps det dessutom ut andra växthusgaser än koldioxid som till exempel Metan och dikväveoxid(luftgas).

Växthuseffekten förstärks ytterligare av att atmosfären också tillförs helt nya växthusgaser, som är framställda av människan, till exempel freoner som används i kylskåp. Freoner tunnar nämligen ut ozonlagret vilket i sin tur leder till att jordens temperatur ökar.

Under står det en sammanställningar av alla växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten och varifrån de kommer:

Koldioxid - Förbränning av fossila bränslen framförallt i samband med utsläpp från motorfordon och industrier.
Metan - Läckage från avfallsupptag
HFC (Förening av xäte, flour och kol) - Läckage från kylskåp, värmepumpar m.m
Svavelhexaflourid - Läckage från tyngre elektriska apparater
Freoner - Läckage från kylskåp och sprayflaskor.

Utsläppen och skogsskövlingen i förening har medfört att atmosfärens koldioxidhalt i dag är cirka 30% högre än den var i förindustriell tid dvs för kanske 200 år sedan. Varje år stiger den med cirka 0.4%. Utvecklingen är praktiskt taget densamma över hela världen, eftersom koldioxiden har så lång livslängd i atmosfären att den får global spridning oavsett var på jorden den släpps ut.


Stigande temperatur är negativt

När jordens medeltemperatur stiger, så påverkas isar och glaciärer. I nordpolen bl.a som är istäckt kommer att ersättas med land eller öppet vatten. Det gör att uppvärmningen av jorden blir förvärrad. Is har en större reflektionsförmåga än vatten och land. Vatten och land absorberar solenergin medan is reflekterar solstrålning ut i rymden vilket är bra eftersom att vi inte vill att medeltemperaturen ska stiga ytterligare mera.


Stockholm, 2008 mot Global uppvärmning

El Niño
Fenomenet El Niño är en uppvärmning av ytvattnet vid Sydamerikas västkust vid östra delarna av Stilla havet dvs. Händelsen uppträder oftast varje tredje till femte år men det finns historiska drag som bevisar motsatsen och det har skett vartannat år till var sjunde år. Händelsen bruka vara mellan 12-17 månader. Under normala förhållanden ser väder mönstret runt de tropiska delarna av Stilla Havet ut som så att passadvindar driver runt varmt ytvatten västerut, mot Australien och Indonesien, detta ger nordöstra Australien ytterst nödvändiga regnmängder som när de uteblir skapar svår torka. På andra sidan Stilla Havet väller kallt vatten upp längs Sydamerikas kust, normalt cirka åtta grader kallare än utanför Australien.
När El Niño förekommer ändras detta plötsligt och passadvindarna, som normalt driver på havsströmmarna, dör ut. Detta gör att det varma vatten, som normalt dyker upp vid Australien och Indonesien, nu visar sig vid Sydamerika, och medför drastiska väderförändringar. Exempel på effekter av El Niño är extremt stora regnmängder som orsakar stor förödelse i form av översvämningar längs kusten. En annan effekt är en kraftig minskning av fiskbeståndet i normalt sett väldigt fiskrika vatten utanför Perus kust, detta ger en stor negativ inverkan på fiskeindustrin. På andra sidan Stilla Havet ger den en helt motsatt effekt, svår torka och högt lufttryck ger dåliga skördar och svåra skogsbränder i nordöstra Australien.
Vad har då detta med den globala uppvärmningen att göra?
Det finns faktiskt ingen som vet helt säkert om El Niño påverkas av ett varmare klimat, men många forskare fruktar att ett en högre medeltemperatur i framtiden skulle kunna ge kraftigare effekter, eller mycket mer långvariga sådana. Redan nu har man kunnat märka att El Niño kommer allt oftare, detta är dock ingenting som är fullständigt bevisat.
Golfströmmen
Golfströmmen är vårt element. Ja, det är sant. Utan den skulle klimatet i Skandinavien vara ungefär lika bistert och kylslaget som Alaska. Golfströmmen är en havsström som sträcker sig från Mexikanska Golfen ändå upp till norra Norge. Ett bra exempel på Golfströmmens styrka är att temperaturskillnaden mellan Norge och Kanada, som ligger på samma breddgrad är i genomsnitt 30 grader Celsius. Det är variationer i temperatur och salthalt som driver på Golfströmmen, ju varmare vatten desto lättare, ju saltare desto tyngre.
En del forskare spekulerar om en global uppvärmning skulle kunna “stänga av” golfströmmen. Detta skulle medföra en drastisk sänkning av medeltemperaturen i Norra Europa, särskilt Skandinavien och Storbritannien. Argumentationen för den teorin är som sådan att när packis från till exempel Grönland smälter kommer den stora mängden sötvatten späda ut saltvattnet. Vattnet blir då för lätt, och kan längre inte sjunka, vilket gör att hela “motorn” stannar. Detta är dock ännu bara en teori, och många forskare tvistar om det. Men ett vetenskapligt fastställt faktum är att Golfströmmens hastighet har sjunkit med 30 procent sedan 1957.
Golfströmmen är en del av en global havsström, som går runt hela jorden.
Sveriges roll
Många Svenskar tänker idag att de inte kan göra någonting för att stoppa klimatförändringarna. Detta är helt fel. Även om Sveriges koldioxidutsläpp endast står för en mycket liten del av Jordens totala utsläpp av växthusgaser så kan vi göra skillnad. År 2003 släppte jordens människor i genomsnitt ut 3,7 ton koldioxid per person. Dock så drar utvecklingsländerna ner genomsnittet rejält, och genomsnittet per person i OECD-länderna är 11,2 ton per person. I Sverige släpper vi ut i genomsnitt 5,9 ton koldioxid per person och år. Detta är lågt om man jämför med många andra industrialiserade länder, till exempel våra grannländer. Detta beror på att Sverige i mindre grad är beroende av fossila bränslen.
De satsningar som idag görs i Sverige kan enligt många tyckas vara otillräckliga. Och det är klart att en del tvekar när vår sittande regering satsar på flera nya motorvägar i bland annat Stockholm och Göteborg. Miljöpartiet de Gröna har räknat ut att “Förbifart Stockholm” kommer öka koldioxidutsläppen med 140 000 ton koldioxid. Till råga på allt finansieras detta med pengar från trängselskatten.
Vad effekterna av en global uppvärmning skulle ha på Sverige är man inte helt överens. Sverige är ett av de länder som har bäst resurser för att skydda sig mot framtida hot, som till exempel naturkatastrofer. Men självklart står vi inför en svår uppgift. Vad händer till exempel med Göteborg om vattennivån stiger? Stora delar av centrala Göteborg ligger i risknivån för höjningar av vattennivån. Detta har vi fått exempel på flera gånger förut, vi har sett exempel på vatten som når ända upp till fiskekyrkan, översvämmad fiskehamn och så vidare. Detta beror så klart inte på att vattennivån har stigit globalt, utan på Göteborgs hamn, som är utformad på ett olyckligt sätt. När hårda västanvindar pressar vattnet från Kattegatt in i hamnen kan det få förödande konsekvenser, som skulle förvärras avsevärt av en högre havsnivå.
Överbefolkning
Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Detta är enligt många ett av vår tids största hot. Jordens resurser är, tro det eller ej, inte obegränsade. Brist på mat och vatten i krisdrabbade länder är redan idag ett stort problem. Dessa länder har oftast ett mycket högt födelsetal, och det är ju självklart att ännu fler människor inte löser några sådana problem.
I många år har Kina varit det land med flest människor på jorden, men med en lyckad befolkningskontroll har man lyckats minska den drastiska ökningen. Befolkningskontrollen i Kina, som innebär att man bara får ha ett barn, har varit mycket framgångsrik, men även kontroversiell, många i västvärlden har tyckt att det varit oetiskt. Men utan befolkningskontrollen i Kina, hade det enligt FN varit 2,5 miljarder människor, istället för dagens 1,3 miljarder. Idag ligger det största problemet i Indien, där befolkningen beräknas vara större än Kinas inom 10 år. Det beräknas ta lång tid innan man kan stabilisera ökningen. Tidiga äktenskap och längtan efter söner tros vara de största problemen, men även u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer.
USA – en stormakt som måste med
USA – möjligheternas land, så har det hetat ända sen miljontals Européer invandrade i slutet på 1800-talet. Detta är något som man i USA borde ta vara på idag. För man har så fruktansvärt stora resurser för att minska sin klimatpåverkan. Idag står USA för 23 procent av hela världens koldioxidutsläpp, detta trots att man bara står för 5 procent av alla människor på jorden.USA är det enda landet som inte har ratificerat Kyoto-protokollet. Valet i USA 2000, mellan före detta vicepresidenten Al Gore och föregående George W. Bush är ett bra exempel. Al Gore, vars största hjärtefråga är klimatfrågan får flest röster, men tack vare systemet med elektorer så vinner Bush och hans obefintliga klimatpolitik. Detta är enligt många, ett av de mest förödande valen i världshistorien. Många har uttryckt sig så kraftfullt som att världen hade varit en bättre plats att leva på om Bush hade förlorat.
År 2008 valdes Barack Obama till president i USA, till skillnad från hans motståndare, John McCain så är Obamas miljöpolitik ett stort steg för USA. Obama har i sin valkampanj sagt att fram till år 2050 så ska USA ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent. Det kan så klart vara rent valfläsk, men är någonting som skulle kunna genomföras. Han vill också satsa 150 miljarder dollar de nästkommande tio åren på forskning kring biobränslen, infrastruktur och förnybar energi. Detta är ett stort framsteg på vägen mot en klimatneutral planet.
År 2016 så valdes Donald J Trump till president i USA, och säger att han inte tror på den globala uppvärmningen och att det enbart är påhittat av Kina.

Fattiga får det svåraste
Den globala uppvärmningen påverkar på olika sätt olika delar utav världen. Det är inte bara de olika delarna av världen utan dessutom så kommer fattiga de fattiga få det svårare. Skördar blir sämre och slås oftare ut. Fisket försämras dessutom och många fattiga är beroende utav fiske.

Haven blir surare och varmare
Korallreven är väldigt känsliga för kombinationen av värme, försurade och överfiskade hav och andra mänskliga hot. Det är ett stort hot mot levande organism i havet. Korallreven utgör bara 1% av havens yta dock så är 25% av arterna i haven beroende av korallreven.

Höjda havsnivåer
Enligt forskare så kan havsnivån stiga med upp till 1 meter de närmaste åren. Det beror bland annat på att havet blir varmare tack vare den globala uppvärmningen och när vatten värms stiger volymen. Det finns redan länder som drabbas utav höga havsnivåer som till exempel Fijiöarna i Stilla havet och om det fortsätter så kan öar försvinna. Om vi fortsätter att förbränna fossila bränslen så kan havsnivån stiga med 50 meter i framtiden.

Extremt väder
Dödsfall på grund av extremtemperaturer ökade väldigt mycket under det senaste decenniet, inte minst i Europa. Enligt forskningen kommer klimatförändringarna föra med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden i framtiden. Vi måste anpassa oss till dessa förändringar. Världens fattiga har svårast att anpassa sig så de behöver vår hjälp.Djur påverkas och den biologiska mångfalden hotas
När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika  arter anpassar sina vandringsmönster eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna. Ju mer klimatet  påverkas, desto svårare kommer det att bli att anpassa sig till förändringarna.

Följder för respektive världsdel

Afrika
Afrika är den kontinent som släpper ut minst växthusgaser men ändå så riskerar Afrika att drabbas hårdast utav alla kontinenter. 70% Försörjer sig på jordbruket och ifall den globala uppvärmningen stiger ännu mera kommer de inte kunna att försörja sig på det mer. Afrika är dessutom den fattigaste kontinenten. Risken är stor att 100 miljoner afrikaner kommer bli klimatflyktingar på grund av torka och svält under det kommande seklet. Ett sekel är ett århundrande. Redan vid 3 graders mer uppvärmning så kan södra Afrika drabbas väldigt hårt. Det kommer bli ökenspridning och torka.

Europa
Det är stor skillnad på hur mycket länderna påverkas i Europa. I Medelhavsområdet så kan jordbruket och turistindustrin påverka väldigt mycket. Spanien, Italien och Grekland kan sommartid drabbas av värmeböljor med temperaturer på ca 50 grader i skuggen och sommarmedeltemperaturen kan öka med upp till 7 grader fram till år 2100. Det betyder att stora delar av Spanien så blir somrarna som i Saharaöknen idag. Ökenspridning är en väldigt stor risk dessutom i södra delarna av Europa.

I centraleuropa så blir det ett klimat som påminner som det Medelhavet har i dag med sommartorka, vinterregn, mycket intensiva värmeböljor tros även här bli allt vanligare.

Sverige kommer att påverkas då det kommer bli mer tropiskt väder på somrarna med kraftiga åskoväder och regnskurar. Forskare tror att det kommer bli upp mot 40% under sommaren i skuggan. Vissa påstår dessutom att sommartorkan kommer att drabba södra Skandinavien. Andra tror att Sverige får ett klimat som Ryssland och det betyder kallare och snörikare vintrar, samt varmare och torrare somrar.

Sydamerika
Framförallt i Anderna som är en bergskedja i Sydamerika väntas en kraftig temperaturökning under det kommande seklet alltså århundrandet. Man kan redan nu se att uppvärmningen i Anderna de senaste 30-40 åren går väldigt mycket snabbare än genomsnittet för hela världen. Uppvärmningen mräks framför allt genom att glaciärerna drar sig tillbaka i allt snabbare takt, vilket i framtiden kommer att leda till mycket stora problem med vattenförsörjningen för befolkningen i den väldiga bergskedjan och mångmiljonstaden Lima som ligger vid Perus till stor del ökenartade stillahavskust. Många tror att fallet är så stort att befolkningen i Peru och Bolivia riskerar att drabbas av akut vattenrbrist redan om 10-20 år. Om den globala medeltemperaturen stiger med 3 grader C eller mer utplånas troligen Amazonas regnskogar.

Arktis och Antarktis
Polarregionerna dvs Nordpolen och Sydpolen upplever den snabbaste temperatursökningen. Under 50-60 år så har många ställen upp mot 3 grader C temperatursskillnad vilket är väldigt högt över genomsnittet för hela världen. Man märker i både Antarktis och Arkis att temperatursökningen framför allt genom att isen i Arktis och på Grönland smälter oroväckande fort. Även istäcket runt den Antarktiska halvön har börjat smälta fortare vilket kan resultera till väldigt mycket problem.

Oceanien
Australien är världens torraste kontinent och kommer förmodligen bli mycket torrare. Australien har på den senaste tiden drabbats utav den värsta torkan på över 100 år och enligt många på över 1000 år. Det kommer bli ännu värre enligt forskare nästa sekel. När havsnivån stiger kommer de låglänta ö-staterna i Stilla havet få stora problem. I värsta fall kommer det bli nödvänligt att evakuera befolkningen.

Ökad risk till krig

Många forskare syftar på att det kommer bli omfattande oroligheter och även regelrätta krig i de hårdast drabbade regionerna. Även krig mellan stater på grund av klimatförändringar bedöms också fullt möjligt. Risken som har störst sannerlighet till krig är många länder i Afrika, hela Mellanöstern, Indien-Pakistan och Kina.

Varför man pekar ut Afrika är det eftersom alla länder där är det väldigt varmt och torrt, vilket om det skulle bli ännu varmare skulle Afrikanerna förmodligen fått nog.
Källförteckning
https://sv.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
Skriver mer källor snart..

Senast redigerat av Zylleoxos (2017-01-31 19:24)

 
Ingemar
Medlem

Offline

Registrerad: 2013-11-14
Inlägg: 667

Re: Global uppvärmning [ÅK 9]

Texten är rätt bra men behöver slipas till litet och en del felaktigheter justeras:

*Varken kväveoxid, freoner eller ozon är växthusgaser
*Du skriver "svält och glaciär-smältningar som i sin tur kan resultera till flera problem." men hur blir det svält och vilka problem menar du?
*"Utan hjälp utav växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader vilket också är väldigt mycket för kallt." ange källan, endera i texten eller som fotnot.
*I meningen "Det betyder att allt mer infrarött solljus reflekteras idag tillbaka till jorden vilket gör att medeltemperaturen." saknas avslutande verb.
*"I förindustriell tid släpps det dessutom ut andra växthusgaser än koldioxid som till exempel Metan och dikväveoxid(luftgas)." Metan är en del av förruttnelseprocessen och har alltid släppts ut. Dikväveoxid betraktas inte som någon farlig växthusgas.
*"Freoner tunnar nämligen ut ozonlagret vilket i sin tur leder till att jordens temperatur ökar." är fel.

HFC (Förening av xäte, flour och kol) - Läckage från kylskåp, värmepumpar m.m
Svavelhexaflourid - Läckage från tyngre elektriska apparater
Freoner - Läckage från kylskåp och sprayflaskor.
*Ingen av dessa räknas in bland de gaser som förvärrar växthuseffekten i någon större utsträckning.
*"I nordpolen bl.a som är istäckt kommer att ersättas med land eller öppet vatten" Det finns inget land under nordpolen
*"Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden." Vi blir fler, men mycket tyder på att vi inte kommer att bli mycket fler än 9 miljarder.
*" u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer." Analfabetismen är så gott som borta, kunskapen om preventivmedel är generellt sett god förutom i några av de fattigaste afrikanska länderna.
*"Sverige kommer att påverkas då det kommer bli mer tropiskt väder på somrarna... " Tropiskt väder har vi mellan vändkretsarna, däremot kan vi ha väder liknande det i tropikerna i Sverige.
*"Forskare tror att det kommer bli upp mot 40% under sommaren i skuggan." Du menar antagligen grader.
"Andra tror att Sverige får ett klimat som Ryssland och det betyder kallare och snörikare vintrar, samt varmare och torrare somrar. " Vem tror det? Källa i text eller i fotnot när påståendet verkar otroligt.
*"Många tror att fallet är så stort att befolkningen i Peru och Bolivia riskerar att drabbas av akut vattenrbrist redan om 10-20 år. " Vilket fall?
*"Risken som har störst sannerlighet till krig är många länder i Afrika, hela Mellanöstern, Indien-Pakistan och Kina." Var gärna mer specifik och peka ut platser där risken är som störst.
Zylleoxos skrev:

Tips hur jag kan utveckla min uppsats för att nå högsta möjliga betyg i årskurs 9?

Global uppvärmning                       


Namn: Tobias
Klass: 9G
   2017-01-15


Innehållsförteckning
    Skriver sidor senare


Inledning

Jag har valt att skriva om den globala uppvärmningen eftersom att jag tycker att det är intressant att veta varför det blir högre medeltemperatur och hur man kan stoppa att det blir varmare i världen då det kommer att påverka framtidens generation.

Först tänker jag ta upp fenomenet global uppvärmning. Jag kommer också att gå in på konsekvenserna med global uppvärmning, hur det påverkar framtidens generationer. För att göra det mer tydligt för läsaren kommer jag använda mig utav bilder, grafer osv. Sedan ska jag diskutera om hur det påverkar olika delar av världen. Det är olika effekter för olika delar utav världen. Jag ska då jämföra olika länder och världsdelars effekt. Jag kommer dessutom utveckla projektet genom att gå in på El Nino till exempel.


Undersökning/Resultat

Fenomenet Global uppvärmningDen globala uppvärmningen är ett växande problem runt om i världen. Med global uppvärmning så menar man att temperaturen stiger med stor sannolikhet på grund utav människans utsläpp av växthusgaser. Det har väckt stor uppmärksamhet om den globala uppvärmningen sedan slutet av 1900-talet. Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,7 grader celsius.

Växthusgaser

I jordens atmosfär finns det växthusgaser. Koldioxid, metan, vattenånga, kväveoxid, freoner och ozon är ett par exempel på växthusgaser som finns i atmosfären. Koldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen och på naturlig väg från nedbrytning av organiskt material och utsläpp från vulkaner. Växthusgaser har en förmåga att reflektera alltså att skicka tillbaka solens infraröda värmestrålning tillbaka till jorden, problematiken med det är att medeltemperaturen stiger och det kan resultera till svält och glaciär-smältningar som i sin tur kan resultera till flera problem. Genom växthuseffektens process bidrar växthusgaserna till att värma upp vår jord. Utan hjälp utav växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader vilket också är väldigt mycket för kallt. Den är livsviktigt för allt levande organism på våran planet.

Människans extra utsläpp av växthusgaser (framförallt koldioxid) det senaste seklet har emellertid ökat andelen växthusgaser i atmosfären så att växthuseffekten idag är förstärkt. Det betyder att allt mer infrarött solljus reflekteras idag tillbaka till jorden vilket gör att medeltemperaturen. Under det senaste seklet har temperaturen stigit med 0.6 grader. Om vi fortsätter att till exempel köra bil som är beroende utav fossila bränslen som bildar koldioxid, så kan jordens medeltemperatur till nästa sekel höjas till 1.4-5.8 grader celcius. Vi har dessutom skövlat väldigt mycket skog som gör att koldioxidupptagningen bara blir sämre.

I förindustriell tid släpps det dessutom ut andra växthusgaser än koldioxid som till exempel Metan och dikväveoxid(luftgas).

Växthuseffekten förstärks ytterligare av att atmosfären också tillförs helt nya växthusgaser, som är framställda av människan, till exempel freoner som används i kylskåp. Freoner tunnar nämligen ut ozonlagret vilket i sin tur leder till att jordens temperatur ökar.

Under står det en sammanställningar av alla växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten och varifrån de kommer:

Koldioxid - Förbränning av fossila bränslen framförallt i samband med utsläpp från motorfordon och industrier.
Metan - Läckage från avfallsupptag
HFC (Förening av xäte, flour och kol) - Läckage från kylskåp, värmepumpar m.m
Svavelhexaflourid - Läckage från tyngre elektriska apparater
Freoner - Läckage från kylskåp och sprayflaskor.

Utsläppen och skogsskövlingen i förening har medfört att atmosfärens koldioxidhalt i dag är cirka 30% högre än den var i förindustriell tid dvs för kanske 200 år sedan. Varje år stiger den med cirka 0.4%. Utvecklingen är praktiskt taget densamma över hela världen, eftersom koldioxiden har så lång livslängd i atmosfären att den får global spridning oavsett var på jorden den släpps ut.


Stigande temperatur är negativt

När jordens medeltemperatur stiger, så påverkas isar och glaciärer. I nordpolen bl.a som är istäckt kommer att ersättas med land eller öppet vatten. Det gör att uppvärmningen av jorden blir förvärrad. Is har en större reflektionsförmåga än vatten och land. Vatten och land absorberar solenergin medan is reflekterar solstrålning ut i rymden vilket är bra eftersom att vi inte vill att medeltemperaturen ska stiga ytterligare mera.


Stockholm, 2008 mot Global uppvärmning

El Niño
Fenomenet El Niño är en uppvärmning av ytvattnet vid Sydamerikas västkust vid östra delarna av Stilla havet dvs. Händelsen uppträder oftast varje tredje till femte år men det finns historiska drag som bevisar motsatsen och det har skett vartannat år till var sjunde år. Händelsen bruka vara mellan 12-17 månader. Under normala förhållanden ser väder mönstret runt de tropiska delarna av Stilla Havet ut som så att passadvindar driver runt varmt ytvatten västerut, mot Australien och Indonesien, detta ger nordöstra Australien ytterst nödvändiga regnmängder som när de uteblir skapar svår torka. På andra sidan Stilla Havet väller kallt vatten upp längs Sydamerikas kust, normalt cirka åtta grader kallare än utanför Australien.
När El Niño förekommer ändras detta plötsligt och passadvindarna, som normalt driver på havsströmmarna, dör ut. Detta gör att det varma vatten, som normalt dyker upp vid Australien och Indonesien, nu visar sig vid Sydamerika, och medför drastiska väderförändringar. Exempel på effekter av El Niño är extremt stora regnmängder som orsakar stor förödelse i form av översvämningar längs kusten. En annan effekt är en kraftig minskning av fiskbeståndet i normalt sett väldigt fiskrika vatten utanför Perus kust, detta ger en stor negativ inverkan på fiskeindustrin. På andra sidan Stilla Havet ger den en helt motsatt effekt, svår torka och högt lufttryck ger dåliga skördar och svåra skogsbränder i nordöstra Australien.
Vad har då detta med den globala uppvärmningen att göra?
Det finns faktiskt ingen som vet helt säkert om El Niño påverkas av ett varmare klimat, men många forskare fruktar att ett en högre medeltemperatur i framtiden skulle kunna ge kraftigare effekter, eller mycket mer långvariga sådana. Redan nu har man kunnat märka att El Niño kommer allt oftare, detta är dock ingenting som är fullständigt bevisat.
Golfströmmen
Golfströmmen är vårt element. Ja, det är sant. Utan den skulle klimatet i Skandinavien vara ungefär lika bistert och kylslaget som Alaska. Golfströmmen är en havsström som sträcker sig från Mexikanska Golfen ändå upp till norra Norge. Ett bra exempel på Golfströmmens styrka är att temperaturskillnaden mellan Norge och Kanada, som ligger på samma breddgrad är i genomsnitt 30 grader Celsius. Det är variationer i temperatur och salthalt som driver på Golfströmmen, ju varmare vatten desto lättare, ju saltare desto tyngre.
En del forskare spekulerar om en global uppvärmning skulle kunna “stänga av” golfströmmen. Detta skulle medföra en drastisk sänkning av medeltemperaturen i Norra Europa, särskilt Skandinavien och Storbritannien. Argumentationen för den teorin är som sådan att när packis från till exempel Grönland smälter kommer den stora mängden sötvatten späda ut saltvattnet. Vattnet blir då för lätt, och kan längre inte sjunka, vilket gör att hela “motorn” stannar. Detta är dock ännu bara en teori, och många forskare tvistar om det. Men ett vetenskapligt fastställt faktum är att Golfströmmens hastighet har sjunkit med 30 procent sedan 1957.
Golfströmmen är en del av en global havsström, som går runt hela jorden.
Sveriges roll
Många Svenskar tänker idag att de inte kan göra någonting för att stoppa klimatförändringarna. Detta är helt fel. Även om Sveriges koldioxidutsläpp endast står för en mycket liten del av Jordens totala utsläpp av växthusgaser så kan vi göra skillnad. År 2003 släppte jordens människor i genomsnitt ut 3,7 ton koldioxid per person. Dock så drar utvecklingsländerna ner genomsnittet rejält, och genomsnittet per person i OECD-länderna är 11,2 ton per person. I Sverige släpper vi ut i genomsnitt 5,9 ton koldioxid per person och år. Detta är lågt om man jämför med många andra industrialiserade länder, till exempel våra grannländer. Detta beror på att Sverige i mindre grad är beroende av fossila bränslen.
De satsningar som idag görs i Sverige kan enligt många tyckas vara otillräckliga. Och det är klart att en del tvekar när vår sittande regering satsar på flera nya motorvägar i bland annat Stockholm och Göteborg. Miljöpartiet de Gröna har räknat ut att “Förbifart Stockholm” kommer öka koldioxidutsläppen med 140 000 ton koldioxid. Till råga på allt finansieras detta med pengar från trängselskatten.
Vad effekterna av en global uppvärmning skulle ha på Sverige är man inte helt överens. Sverige är ett av de länder som har bäst resurser för att skydda sig mot framtida hot, som till exempel naturkatastrofer. Men självklart står vi inför en svår uppgift. Vad händer till exempel med Göteborg om vattennivån stiger? Stora delar av centrala Göteborg ligger i risknivån för höjningar av vattennivån. Detta har vi fått exempel på flera gånger förut, vi har sett exempel på vatten som når ända upp till fiskekyrkan, översvämmad fiskehamn och så vidare. Detta beror så klart inte på att vattennivån har stigit globalt, utan på Göteborgs hamn, som är utformad på ett olyckligt sätt. När hårda västanvindar pressar vattnet från Kattegatt in i hamnen kan det få förödande konsekvenser, som skulle förvärras avsevärt av en högre havsnivå.
Överbefolkning
Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Detta är enligt många ett av vår tids största hot. Jordens resurser är, tro det eller ej, inte obegränsade. Brist på mat och vatten i krisdrabbade länder är redan idag ett stort problem. Dessa länder har oftast ett mycket högt födelsetal, och det är ju självklart att ännu fler människor inte löser några sådana problem.
I många år har Kina varit det land med flest människor på jorden, men med en lyckad befolkningskontroll har man lyckats minska den drastiska ökningen. Befolkningskontrollen i Kina, som innebär att man bara får ha ett barn, har varit mycket framgångsrik, men även kontroversiell, många i västvärlden har tyckt att det varit oetiskt. Men utan befolkningskontrollen i Kina, hade det enligt FN varit 2,5 miljarder människor, istället för dagens 1,3 miljarder. Idag ligger det största problemet i Indien, där befolkningen beräknas vara större än Kinas inom 10 år. Det beräknas ta lång tid innan man kan stabilisera ökningen. Tidiga äktenskap och längtan efter söner tros vara de största problemen, men även u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer.
USA – en stormakt som måste med
USA – möjligheternas land, så har det hetat ända sen miljontals Européer invandrade i slutet på 1800-talet. Detta är något som man i USA borde ta vara på idag. För man har så fruktansvärt stora resurser för att minska sin klimatpåverkan. Idag står USA för 23 procent av hela världens koldioxidutsläpp, detta trots att man bara står för 5 procent av alla människor på jorden.USA är det enda landet som inte har ratificerat Kyoto-protokollet. Valet i USA 2000, mellan före detta vicepresidenten Al Gore och föregående George W. Bush är ett bra exempel. Al Gore, vars största hjärtefråga är klimatfrågan får flest röster, men tack vare systemet med elektorer så vinner Bush och hans obefintliga klimatpolitik. Detta är enligt många, ett av de mest förödande valen i världshistorien. Många har uttryckt sig så kraftfullt som att världen hade varit en bättre plats att leva på om Bush hade förlorat.
År 2008 valdes Barack Obama till president i USA, till skillnad från hans motståndare, John McCain så är Obamas miljöpolitik ett stort steg för USA. Obama har i sin valkampanj sagt att fram till år 2050 så ska USA ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent. Det kan så klart vara rent valfläsk, men är någonting som skulle kunna genomföras. Han vill också satsa 150 miljarder dollar de nästkommande tio åren på forskning kring biobränslen, infrastruktur och förnybar energi. Detta är ett stort framsteg på vägen mot en klimatneutral planet.
År 2016 så valdes Donald J Trump till president i USA, och säger att han inte tror på den globala uppvärmningen och att det enbart är påhittat av Kina.

Fattiga får det svåraste
Den globala uppvärmningen påverkar på olika sätt olika delar utav världen. Det är inte bara de olika delarna av världen utan dessutom så kommer fattiga de fattiga få det svårare. Skördar blir sämre och slås oftare ut. Fisket försämras dessutom och många fattiga är beroende utav fiske.

Haven blir surare och varmare
Korallreven är väldigt känsliga för kombinationen av värme, försurade och överfiskade hav och andra mänskliga hot. Det är ett stort hot mot levande organism i havet. Korallreven utgör bara 1% av havens yta dock så är 25% av arterna i haven beroende av korallreven.

Höjda havsnivåer
Enligt forskare så kan havsnivån stiga med upp till 1 meter de närmaste åren. Det beror bland annat på att havet blir varmare tack vare den globala uppvärmningen och när vatten värms stiger volymen. Det finns redan länder som drabbas utav höga havsnivåer som till exempel Fijiöarna i Stilla havet och om det fortsätter så kan öar försvinna. Om vi fortsätter att förbränna fossila bränslen så kan havsnivån stiga med 50 meter i framtiden.

Extremt väder
Dödsfall på grund av extremtemperaturer ökade väldigt mycket under det senaste decenniet, inte minst i Europa. Enligt forskningen kommer klimatförändringarna föra med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden i framtiden. Vi måste anpassa oss till dessa förändringar. Världens fattiga har svårast att anpassa sig så de behöver vår hjälp.Djur påverkas och den biologiska mångfalden hotas
När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika  arter anpassar sina vandringsmönster eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna. Ju mer klimatet  påverkas, desto svårare kommer det att bli att anpassa sig till förändringarna.

Följder för respektive världsdel

Afrika
Afrika är den kontinent som släpper ut minst växthusgaser men ändå så riskerar Afrika att drabbas hårdast utav alla kontinenter. 70% Försörjer sig på jordbruket och ifall den globala uppvärmningen stiger ännu mera kommer de inte kunna att försörja sig på det mer. Afrika är dessutom den fattigaste kontinenten. Risken är stor att 100 miljoner afrikaner kommer bli klimatflyktingar på grund av torka och svält under det kommande seklet. Ett sekel är ett århundrande. Redan vid 3 graders mer uppvärmning så kan södra Afrika drabbas väldigt hårt. Det kommer bli ökenspridning och torka.

Europa
Det är stor skillnad på hur mycket länderna påverkas i Europa. I Medelhavsområdet så kan jordbruket och turistindustrin påverka väldigt mycket. Spanien, Italien och Grekland kan sommartid drabbas av värmeböljor med temperaturer på ca 50 grader i skuggen och sommarmedeltemperaturen kan öka med upp till 7 grader fram till år 2100. Det betyder att stora delar av Spanien så blir somrarna som i Saharaöknen idag. Ökenspridning är en väldigt stor risk dessutom i södra delarna av Europa.

I centraleuropa så blir det ett klimat som påminner som det Medelhavet har i dag med sommartorka, vinterregn, mycket intensiva värmeböljor tros även här bli allt vanligare.

Sverige kommer att påverkas då det kommer bli mer tropiskt väder på somrarna med kraftiga åskoväder och regnskurar. Forskare tror att det kommer bli upp mot 40% under sommaren i skuggan. Vissa påstår dessutom att sommartorkan kommer att drabba södra Skandinavien. Andra tror att Sverige får ett klimat som Ryssland och det betyder kallare och snörikare vintrar, samt varmare och torrare somrar.

Sydamerika
Framförallt i Anderna som är en bergskedja i Sydamerika väntas en kraftig temperaturökning under det kommande seklet alltså århundrandet. Man kan redan nu se att uppvärmningen i Anderna de senaste 30-40 åren går väldigt mycket snabbare än genomsnittet för hela världen. Uppvärmningen mräks framför allt genom att glaciärerna drar sig tillbaka i allt snabbare takt, vilket i framtiden kommer att leda till mycket stora problem med vattenförsörjningen för befolkningen i den väldiga bergskedjan och mångmiljonstaden Lima som ligger vid Perus till stor del ökenartade stillahavskust. Många tror att fallet är så stort att befolkningen i Peru och Bolivia riskerar att drabbas av akut vattenrbrist redan om 10-20 år. Om den globala medeltemperaturen stiger med 3 grader C eller mer utplånas troligen Amazonas regnskogar.

Arktis och Antarktis
Polarregionerna dvs Nordpolen och Sydpolen upplever den snabbaste temperatursökningen. Under 50-60 år så har många ställen upp mot 3 grader C temperatursskillnad vilket är väldigt högt över genomsnittet för hela världen. Man märker i både Antarktis och Arkis att temperatursökningen framför allt genom att isen i Arktis och på Grönland smälter oroväckande fort. Även istäcket runt den Antarktiska halvön har börjat smälta fortare vilket kan resultera till väldigt mycket problem.

Oceanien
Australien är världens torraste kontinent och kommer förmodligen bli mycket torrare. Australien har på den senaste tiden drabbats utav den värsta torkan på över 100 år och enligt många på över 1000 år. Det kommer bli ännu värre enligt forskare nästa sekel. När havsnivån stiger kommer de låglänta ö-staterna i Stilla havet få stora problem. I värsta fall kommer det bli nödvänligt att evakuera befolkningen.

Ökad risk till krig

Många forskare syftar på att det kommer bli omfattande oroligheter och även regelrätta krig i de hårdast drabbade regionerna. Även krig mellan stater på grund av klimatförändringar bedöms också fullt möjligt. Risken som har störst sannerlighet till krig är många länder i Afrika, hela Mellanöstern, Indien-Pakistan och Kina.

Varför man pekar ut Afrika är det eftersom alla länder där är det väldigt varmt och torrt, vilket om det skulle bli ännu varmare skulle Afrikanerna förmodligen fått nog.
Källförteckning
https://sv.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
Skriver mer källor snart..


Fråga om: GE, HI, RE, SH, SV, TK, SL eller IT i grundskolan
Titta mer: http://www.grundskoleboken.se/
Jag besvarar även frågor kring betyg, åtgärdsprogram och rättigheter/skyldigheter i grundskolan
 
Zylleoxos
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-10-18
Inlägg: 4

Re: Global uppvärmning [ÅK 9]

Tack, väldigt väldigt schysst utav dig. Ska korrigera allting med än gång! smile

Ingemar skrev:

Texten är rätt bra men behöver slipas till litet och en del felaktigheter justeras:

*Varken kväveoxid, freoner eller ozon är växthusgaser
*Du skriver "svält och glaciär-smältningar som i sin tur kan resultera till flera problem." men hur blir det svält och vilka problem menar du?
*"Utan hjälp utav växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader vilket också är väldigt mycket för kallt." ange källan, endera i texten eller som fotnot.
*I meningen "Det betyder att allt mer infrarött solljus reflekteras idag tillbaka till jorden vilket gör att medeltemperaturen." saknas avslutande verb.
*"I förindustriell tid släpps det dessutom ut andra växthusgaser än koldioxid som till exempel Metan och dikväveoxid(luftgas)." Metan är en del av förruttnelseprocessen och har alltid släppts ut. Dikväveoxid betraktas inte som någon farlig växthusgas.
*"Freoner tunnar nämligen ut ozonlagret vilket i sin tur leder till att jordens temperatur ökar." är fel.

HFC (Förening av xäte, flour och kol) - Läckage från kylskåp, värmepumpar m.m
Svavelhexaflourid - Läckage från tyngre elektriska apparater
Freoner - Läckage från kylskåp och sprayflaskor.
*Ingen av dessa räknas in bland de gaser som förvärrar växthuseffekten i någon större utsträckning.
*"I nordpolen bl.a som är istäckt kommer att ersättas med land eller öppet vatten" Det finns inget land under nordpolen
*"Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden." Vi blir fler, men mycket tyder på att vi inte kommer att bli mycket fler än 9 miljarder.
*" u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer." Analfabetismen är så gott som borta, kunskapen om preventivmedel är generellt sett god förutom i några av de fattigaste afrikanska länderna.
*"Sverige kommer att påverkas då det kommer bli mer tropiskt väder på somrarna... " Tropiskt väder har vi mellan vändkretsarna, däremot kan vi ha väder liknande det i tropikerna i Sverige.
*"Forskare tror att det kommer bli upp mot 40% under sommaren i skuggan." Du menar antagligen grader.
"Andra tror att Sverige får ett klimat som Ryssland och det betyder kallare och snörikare vintrar, samt varmare och torrare somrar. " Vem tror det? Källa i text eller i fotnot när påståendet verkar otroligt.
*"Många tror att fallet är så stort att befolkningen i Peru och Bolivia riskerar att drabbas av akut vattenrbrist redan om 10-20 år. " Vilket fall?
*"Risken som har störst sannerlighet till krig är många länder i Afrika, hela Mellanöstern, Indien-Pakistan och Kina." Var gärna mer specifik och peka ut platser där risken är som störst.
Zylleoxos skrev:

Tips hur jag kan utveckla min uppsats för att nå högsta möjliga betyg i årskurs 9?

Global uppvärmning                       


Namn: Tobias
Klass: 9G
   2017-01-15


Innehållsförteckning
    Skriver sidor senare


Inledning

Jag har valt att skriva om den globala uppvärmningen eftersom att jag tycker att det är intressant att veta varför det blir högre medeltemperatur och hur man kan stoppa att det blir varmare i världen då det kommer att påverka framtidens generation.

Först tänker jag ta upp fenomenet global uppvärmning. Jag kommer också att gå in på konsekvenserna med global uppvärmning, hur det påverkar framtidens generationer. För att göra det mer tydligt för läsaren kommer jag använda mig utav bilder, grafer osv. Sedan ska jag diskutera om hur det påverkar olika delar av världen. Det är olika effekter för olika delar utav världen. Jag ska då jämföra olika länder och världsdelars effekt. Jag kommer dessutom utveckla projektet genom att gå in på El Nino till exempel.


Undersökning/Resultat

Fenomenet Global uppvärmningDen globala uppvärmningen är ett växande problem runt om i världen. Med global uppvärmning så menar man att temperaturen stiger med stor sannolikhet på grund utav människans utsläpp av växthusgaser. Det har väckt stor uppmärksamhet om den globala uppvärmningen sedan slutet av 1900-talet. Under 1900-talet steg den globala genomsnittstemperaturen med 0,7 grader celsius.

Växthusgaser

I jordens atmosfär finns det växthusgaser. Koldioxid, metan, vattenånga, kväveoxid, freoner och ozon är ett par exempel på växthusgaser som finns i atmosfären. Koldioxid bildas vid förbränning av fossila bränslen och på naturlig väg från nedbrytning av organiskt material och utsläpp från vulkaner. Växthusgaser har en förmåga att reflektera alltså att skicka tillbaka solens infraröda värmestrålning tillbaka till jorden, problematiken med det är att medeltemperaturen stiger och det kan resultera till svält och glaciär-smältningar som i sin tur kan resultera till flera problem. Genom växthuseffektens process bidrar växthusgaserna till att värma upp vår jord. Utan hjälp utav växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara -18 grader vilket också är väldigt mycket för kallt. Den är livsviktigt för allt levande organism på våran planet.

Människans extra utsläpp av växthusgaser (framförallt koldioxid) det senaste seklet har emellertid ökat andelen växthusgaser i atmosfären så att växthuseffekten idag är förstärkt. Det betyder att allt mer infrarött solljus reflekteras idag tillbaka till jorden vilket gör att medeltemperaturen. Under det senaste seklet har temperaturen stigit med 0.6 grader. Om vi fortsätter att till exempel köra bil som är beroende utav fossila bränslen som bildar koldioxid, så kan jordens medeltemperatur till nästa sekel höjas till 1.4-5.8 grader celcius. Vi har dessutom skövlat väldigt mycket skog som gör att koldioxidupptagningen bara blir sämre.

I förindustriell tid släpps det dessutom ut andra växthusgaser än koldioxid som till exempel Metan och dikväveoxid(luftgas).

Växthuseffekten förstärks ytterligare av att atmosfären också tillförs helt nya växthusgaser, som är framställda av människan, till exempel freoner som används i kylskåp. Freoner tunnar nämligen ut ozonlagret vilket i sin tur leder till att jordens temperatur ökar.

Under står det en sammanställningar av alla växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten och varifrån de kommer:

Koldioxid - Förbränning av fossila bränslen framförallt i samband med utsläpp från motorfordon och industrier.
Metan - Läckage från avfallsupptag
HFC (Förening av xäte, flour och kol) - Läckage från kylskåp, värmepumpar m.m
Svavelhexaflourid - Läckage från tyngre elektriska apparater
Freoner - Läckage från kylskåp och sprayflaskor.

Utsläppen och skogsskövlingen i förening har medfört att atmosfärens koldioxidhalt i dag är cirka 30% högre än den var i förindustriell tid dvs för kanske 200 år sedan. Varje år stiger den med cirka 0.4%. Utvecklingen är praktiskt taget densamma över hela världen, eftersom koldioxiden har så lång livslängd i atmosfären att den får global spridning oavsett var på jorden den släpps ut.


Stigande temperatur är negativt

När jordens medeltemperatur stiger, så påverkas isar och glaciärer. I nordpolen bl.a som är istäckt kommer att ersättas med land eller öppet vatten. Det gör att uppvärmningen av jorden blir förvärrad. Is har en större reflektionsförmåga än vatten och land. Vatten och land absorberar solenergin medan is reflekterar solstrålning ut i rymden vilket är bra eftersom att vi inte vill att medeltemperaturen ska stiga ytterligare mera.


Stockholm, 2008 mot Global uppvärmning

El Niño
Fenomenet El Niño är en uppvärmning av ytvattnet vid Sydamerikas västkust vid östra delarna av Stilla havet dvs. Händelsen uppträder oftast varje tredje till femte år men det finns historiska drag som bevisar motsatsen och det har skett vartannat år till var sjunde år. Händelsen bruka vara mellan 12-17 månader. Under normala förhållanden ser väder mönstret runt de tropiska delarna av Stilla Havet ut som så att passadvindar driver runt varmt ytvatten västerut, mot Australien och Indonesien, detta ger nordöstra Australien ytterst nödvändiga regnmängder som när de uteblir skapar svår torka. På andra sidan Stilla Havet väller kallt vatten upp längs Sydamerikas kust, normalt cirka åtta grader kallare än utanför Australien.
När El Niño förekommer ändras detta plötsligt och passadvindarna, som normalt driver på havsströmmarna, dör ut. Detta gör att det varma vatten, som normalt dyker upp vid Australien och Indonesien, nu visar sig vid Sydamerika, och medför drastiska väderförändringar. Exempel på effekter av El Niño är extremt stora regnmängder som orsakar stor förödelse i form av översvämningar längs kusten. En annan effekt är en kraftig minskning av fiskbeståndet i normalt sett väldigt fiskrika vatten utanför Perus kust, detta ger en stor negativ inverkan på fiskeindustrin. På andra sidan Stilla Havet ger den en helt motsatt effekt, svår torka och högt lufttryck ger dåliga skördar och svåra skogsbränder i nordöstra Australien.
Vad har då detta med den globala uppvärmningen att göra?
Det finns faktiskt ingen som vet helt säkert om El Niño påverkas av ett varmare klimat, men många forskare fruktar att ett en högre medeltemperatur i framtiden skulle kunna ge kraftigare effekter, eller mycket mer långvariga sådana. Redan nu har man kunnat märka att El Niño kommer allt oftare, detta är dock ingenting som är fullständigt bevisat.
Golfströmmen
Golfströmmen är vårt element. Ja, det är sant. Utan den skulle klimatet i Skandinavien vara ungefär lika bistert och kylslaget som Alaska. Golfströmmen är en havsström som sträcker sig från Mexikanska Golfen ändå upp till norra Norge. Ett bra exempel på Golfströmmens styrka är att temperaturskillnaden mellan Norge och Kanada, som ligger på samma breddgrad är i genomsnitt 30 grader Celsius. Det är variationer i temperatur och salthalt som driver på Golfströmmen, ju varmare vatten desto lättare, ju saltare desto tyngre.
En del forskare spekulerar om en global uppvärmning skulle kunna “stänga av” golfströmmen. Detta skulle medföra en drastisk sänkning av medeltemperaturen i Norra Europa, särskilt Skandinavien och Storbritannien. Argumentationen för den teorin är som sådan att när packis från till exempel Grönland smälter kommer den stora mängden sötvatten späda ut saltvattnet. Vattnet blir då för lätt, och kan längre inte sjunka, vilket gör att hela “motorn” stannar. Detta är dock ännu bara en teori, och många forskare tvistar om det. Men ett vetenskapligt fastställt faktum är att Golfströmmens hastighet har sjunkit med 30 procent sedan 1957.
Golfströmmen är en del av en global havsström, som går runt hela jorden.
Sveriges roll
Många Svenskar tänker idag att de inte kan göra någonting för att stoppa klimatförändringarna. Detta är helt fel. Även om Sveriges koldioxidutsläpp endast står för en mycket liten del av Jordens totala utsläpp av växthusgaser så kan vi göra skillnad. År 2003 släppte jordens människor i genomsnitt ut 3,7 ton koldioxid per person. Dock så drar utvecklingsländerna ner genomsnittet rejält, och genomsnittet per person i OECD-länderna är 11,2 ton per person. I Sverige släpper vi ut i genomsnitt 5,9 ton koldioxid per person och år. Detta är lågt om man jämför med många andra industrialiserade länder, till exempel våra grannländer. Detta beror på att Sverige i mindre grad är beroende av fossila bränslen.
De satsningar som idag görs i Sverige kan enligt många tyckas vara otillräckliga. Och det är klart att en del tvekar när vår sittande regering satsar på flera nya motorvägar i bland annat Stockholm och Göteborg. Miljöpartiet de Gröna har räknat ut att “Förbifart Stockholm” kommer öka koldioxidutsläppen med 140 000 ton koldioxid. Till råga på allt finansieras detta med pengar från trängselskatten.
Vad effekterna av en global uppvärmning skulle ha på Sverige är man inte helt överens. Sverige är ett av de länder som har bäst resurser för att skydda sig mot framtida hot, som till exempel naturkatastrofer. Men självklart står vi inför en svår uppgift. Vad händer till exempel med Göteborg om vattennivån stiger? Stora delar av centrala Göteborg ligger i risknivån för höjningar av vattennivån. Detta har vi fått exempel på flera gånger förut, vi har sett exempel på vatten som når ända upp till fiskekyrkan, översvämmad fiskehamn och så vidare. Detta beror så klart inte på att vattennivån har stigit globalt, utan på Göteborgs hamn, som är utformad på ett olyckligt sätt. När hårda västanvindar pressar vattnet från Kattegatt in i hamnen kan det få förödande konsekvenser, som skulle förvärras avsevärt av en högre havsnivå.
Överbefolkning
Idag bor drygt 6,5 miljarder människor på jorden. Den siffran ökar hela tiden. Den ökar så fort att år 2050, kommer vi vara över 9 miljarder människor på jorden. Detta är enligt många ett av vår tids största hot. Jordens resurser är, tro det eller ej, inte obegränsade. Brist på mat och vatten i krisdrabbade länder är redan idag ett stort problem. Dessa länder har oftast ett mycket högt födelsetal, och det är ju självklart att ännu fler människor inte löser några sådana problem.
I många år har Kina varit det land med flest människor på jorden, men med en lyckad befolkningskontroll har man lyckats minska den drastiska ökningen. Befolkningskontrollen i Kina, som innebär att man bara får ha ett barn, har varit mycket framgångsrik, men även kontroversiell, många i västvärlden har tyckt att det varit oetiskt. Men utan befolkningskontrollen i Kina, hade det enligt FN varit 2,5 miljarder människor, istället för dagens 1,3 miljarder. Idag ligger det största problemet i Indien, där befolkningen beräknas vara större än Kinas inom 10 år. Det beräknas ta lång tid innan man kan stabilisera ökningen. Tidiga äktenskap och längtan efter söner tros vara de största problemen, men även u-landsproblem som analfabetism och okunskap om preventivmedel räknas som stora bekymmer.
USA – en stormakt som måste med
USA – möjligheternas land, så har det hetat ända sen miljontals Européer invandrade i slutet på 1800-talet. Detta är något som man i USA borde ta vara på idag. För man har så fruktansvärt stora resurser för att minska sin klimatpåverkan. Idag står USA för 23 procent av hela världens koldioxidutsläpp, detta trots att man bara står för 5 procent av alla människor på jorden.USA är det enda landet som inte har ratificerat Kyoto-protokollet. Valet i USA 2000, mellan före detta vicepresidenten Al Gore och föregående George W. Bush är ett bra exempel. Al Gore, vars största hjärtefråga är klimatfrågan får flest röster, men tack vare systemet med elektorer så vinner Bush och hans obefintliga klimatpolitik. Detta är enligt många, ett av de mest förödande valen i världshistorien. Många har uttryckt sig så kraftfullt som att världen hade varit en bättre plats att leva på om Bush hade förlorat.
År 2008 valdes Barack Obama till president i USA, till skillnad från hans motståndare, John McCain så är Obamas miljöpolitik ett stort steg för USA. Obama har i sin valkampanj sagt att fram till år 2050 så ska USA ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent. Det kan så klart vara rent valfläsk, men är någonting som skulle kunna genomföras. Han vill också satsa 150 miljarder dollar de nästkommande tio åren på forskning kring biobränslen, infrastruktur och förnybar energi. Detta är ett stort framsteg på vägen mot en klimatneutral planet.
År 2016 så valdes Donald J Trump till president i USA, och säger att han inte tror på den globala uppvärmningen och att det enbart är påhittat av Kina.

Fattiga får det svåraste
Den globala uppvärmningen påverkar på olika sätt olika delar utav världen. Det är inte bara de olika delarna av världen utan dessutom så kommer fattiga de fattiga få det svårare. Skördar blir sämre och slås oftare ut. Fisket försämras dessutom och många fattiga är beroende utav fiske.

Haven blir surare och varmare
Korallreven är väldigt känsliga för kombinationen av värme, försurade och överfiskade hav och andra mänskliga hot. Det är ett stort hot mot levande organism i havet. Korallreven utgör bara 1% av havens yta dock så är 25% av arterna i haven beroende av korallreven.

Höjda havsnivåer
Enligt forskare så kan havsnivån stiga med upp till 1 meter de närmaste åren. Det beror bland annat på att havet blir varmare tack vare den globala uppvärmningen och när vatten värms stiger volymen. Det finns redan länder som drabbas utav höga havsnivåer som till exempel Fijiöarna i Stilla havet och om det fortsätter så kan öar försvinna. Om vi fortsätter att förbränna fossila bränslen så kan havsnivån stiga med 50 meter i framtiden.

Extremt väder
Dödsfall på grund av extremtemperaturer ökade väldigt mycket under det senaste decenniet, inte minst i Europa. Enligt forskningen kommer klimatförändringarna föra med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden i framtiden. Vi måste anpassa oss till dessa förändringar. Världens fattiga har svårast att anpassa sig så de behöver vår hjälp.Djur påverkas och den biologiska mångfalden hotas
När klimatet förändras påverkas också livsmiljön för många djur. Man kan redan idag se hur olika  arter anpassar sina vandringsmönster eller får minskad avkomma till följd av klimatförändringarna. Ju mer klimatet  påverkas, desto svårare kommer det att bli att anpassa sig till förändringarna.

Följder för respektive världsdel

Afrika
Afrika är den kontinent som släpper ut minst växthusgaser men ändå så riskerar Afrika att drabbas hårdast utav alla kontinenter. 70% Försörjer sig på jordbruket och ifall den globala uppvärmningen stiger ännu mera kommer de inte kunna att försörja sig på det mer. Afrika är dessutom den fattigaste kontinenten. Risken är stor att 100 miljoner afrikaner kommer bli klimatflyktingar på grund av torka och svält under det kommande seklet. Ett sekel är ett århundrande. Redan vid 3 graders mer uppvärmning så kan södra Afrika drabbas väldigt hårt. Det kommer bli ökenspridning och torka.

Europa
Det är stor skillnad på hur mycket länderna påverkas i Europa. I Medelhavsområdet så kan jordbruket och turistindustrin påverka väldigt mycket. Spanien, Italien och Grekland kan sommartid drabbas av värmeböljor med temperaturer på ca 50 grader i skuggen och sommarmedeltemperaturen kan öka med upp till 7 grader fram till år 2100. Det betyder att stora delar av Spanien så blir somrarna som i Saharaöknen idag. Ökenspridning är en väldigt stor risk dessutom i södra delarna av Europa.

I centraleuropa så blir det ett klimat som påminner som det Medelhavet har i dag med sommartorka, vinterregn, mycket intensiva värmeböljor tros även här bli allt vanligare.

Sverige kommer att påverkas då det kommer bli mer tropiskt väder på somrarna med kraftiga åskoväder och regnskurar. Forskare tror att det kommer bli upp mot 40% under sommaren i skuggan. Vissa påstår dessutom att sommartorkan kommer att drabba södra Skandinavien. Andra tror att Sverige får ett klimat som Ryssland och det betyder kallare och snörikare vintrar, samt varmare och torrare somrar.

Sydamerika
Framförallt i Anderna som är en bergskedja i Sydamerika väntas en kraftig temperaturökning under det kommande seklet alltså århundrandet. Man kan redan nu se att uppvärmningen i Anderna de senaste 30-40 åren går väldigt mycket snabbare än genomsnittet för hela världen. Uppvärmningen mräks framför allt genom att glaciärerna drar sig tillbaka i allt snabbare takt, vilket i framtiden kommer att leda till mycket stora problem med vattenförsörjningen för befolkningen i den väldiga bergskedjan och mångmiljonstaden Lima som ligger vid Perus till stor del ökenartade stillahavskust. Många tror att fallet är så stort att befolkningen i Peru och Bolivia riskerar att drabbas av akut vattenrbrist redan om 10-20 år. Om den globala medeltemperaturen stiger med 3 grader C eller mer utplånas troligen Amazonas regnskogar.

Arktis och Antarktis
Polarregionerna dvs Nordpolen och Sydpolen upplever den snabbaste temperatursökningen. Under 50-60 år så har många ställen upp mot 3 grader C temperatursskillnad vilket är väldigt högt över genomsnittet för hela världen. Man märker i både Antarktis och Arkis att temperatursökningen framför allt genom att isen i Arktis och på Grönland smälter oroväckande fort. Även istäcket runt den Antarktiska halvön har börjat smälta fortare vilket kan resultera till väldigt mycket problem.

Oceanien
Australien är världens torraste kontinent och kommer förmodligen bli mycket torrare. Australien har på den senaste tiden drabbats utav den värsta torkan på över 100 år och enligt många på över 1000 år. Det kommer bli ännu värre enligt forskare nästa sekel. När havsnivån stiger kommer de låglänta ö-staterna i Stilla havet få stora problem. I värsta fall kommer det bli nödvänligt att evakuera befolkningen.

Ökad risk till krig

Många forskare syftar på att det kommer bli omfattande oroligheter och även regelrätta krig i de hårdast drabbade regionerna. Även krig mellan stater på grund av klimatförändringar bedöms också fullt möjligt. Risken som har störst sannerlighet till krig är många länder i Afrika, hela Mellanöstern, Indien-Pakistan och Kina.

Varför man pekar ut Afrika är det eftersom alla länder där är det väldigt varmt och torrt, vilket om det skulle bli ännu varmare skulle Afrikanerna förmodligen fått nog.
Källförteckning
https://sv.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
Skriver mer källor snart..

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |