| Konstanter | SI enheter | Omvandlingsfaktorer | Mekanik | Ellära |

SI enheterna

SymbolNamnDefinition Mäter
Grundenheter
m Meter Se nedan Längd
kg Kilogram Se nedan Massa
s Sekund Se nedan Tid
A Ampere Se nedan Elektrisk ström
K Kelvin Se nedan Temperatur
cd Candela Se nedan Ljusstyrka
mol Mol Se nedan Mängd av en substans
Härledda enheter
Hz Hertz 1 Hz = 1 s-1 Frekvens
N Newton 1 N = 1 kg m/s2 Kraft
J Joule 1 J = 1 Nm Energi
W Watt 1 W = 1 J/s Effekt
Pa Pascal 1 Pa = 1 N/m2 Tryck
V Volt 1 V = 1 W/A Elektrisk spänning
C Coulomb 1 C = 1 As Elektrisk laddning
Ω Ohm 1 Ω = 1 V/A Resistans
F Farad 1 F = 1 C/V Kapacitans
H Henry 1 H = 1 Ωs Induktans
S Siemens 1 S = 1 A/V Elektrisk ledningsförmåga
Wb Weber 1 Wb = 1 Vs Magnetiskt flöde
T Tesla 1 T = 1Wb/m2 Magnetisk flödelstäthet (fältstyrka)
°C Grader celcius 1 °C = 1 K
(gäller temperaturförändring,
0 °C = 273,15 K)
Temperatur
Bq Becquerel 1 Bq = 1 s-1 Radioaktivitet
Gy Gray 1 Gy = 1 J/kg Absorberad dos av joniserad strålning
Sv Sievert 1 Sv = 1 J/kg Dosekvivalent
lm Lumen 1 lm = 1 cd·sr Ljusflöde
lx Lux 1 lx = 1 lm/m2 Illuminans (belysning)

Definition av de sju grundenheterna

Enhet        Definition
1 meter Det avstånd som ljus i vacuum hinner färdas på tiden 1/299 792 458 sekunder.
1 kilogram Massan av en platinum vikt som förvaras i Frankrike. Detta är den enda SI enhet som numera definieras med hjälp av ett fysiskt objekt.
1 sekund Varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna hos atomen cesium 133
1 ampere Storleken på den ström som behövs för att frambringa kraften 2·10-7 N / m mellan två raka parallella ledare med oändlig längd samt försumbart cirkukärt tvärsnitt placerade på en meters avstånd från varandra.
1 kelvin 1 / 273,16 av den termodynamiska temperatur som trippelpunken för vatten har.
1 candela Ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540·1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian .
1 mol Mängden av ett ämne som innehåller lika många element (t.ex. atomer, joner och molekyler) som det finns atomer i 0,012 kilogram kol-12.

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |